Benvinguts a la web de l'Estol de Tramuntana. Clica aquí per anar a la pàgina principal  

Logo fabioler

 

Logo Pescador

Contacte

Ara també al Youtube i al Facebook

 Videos

Audio

Fotografies

Premsa

Qui Som

19694 visites

 

MUSICA I BALL TRADICIONAL A LES ILLES BALEARS.Translate

Per Maria dels Àngels Estelrich i Dols.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A les Illes Balears trobam una gran varietat quant a música i ball popular. Començarem parlant de la música. Aquesta pot ser vocal o instrumental.

Parlar de música vocal es el mateix que parlar de cançons. Les cançons tradicionals es cantaven normalment a cappel·la, es a dir, sense acompanyament instrumental, o bé amb acompanyament d'instruments de percussió. N' hi ha de diversos tipus:

-Cançons infantils: aquestes solen anar associades als jocs. Per exemple: Dit per a dit.

-Els romanços: son cançons d'estructura estròfica que narren fets suposadament històrics. Per exemple: la llegenda marinera, La ciutat de Nàpols, ...

-Les codolades: son cançons d'estructura estròfica amb textos de temàtica irònica i local. Per exemple: En Pep Gonella, Ton pare no té nas,...

-Cançons religioses: la mes famosa es el cant de la Sibil·la, cant pla glossat que narra part del llibre de 1'Apocalipsi. E1 canta el sibil·ler, un jovenet vestit de dona que porta una espasa i que representa la sibil.la Eritrea, durant les matines de Nadal.

- Les tonades: n'hi ha de dos tipus: les tonades de feina que servien per acompanyar les feines del camp; i les tonades festives, de tipus responsorial i normalment acompanyades per la ximbomba, que es canten per carnestoltes o en festes assenyalades. Per exemple: la tonada des batre, la tonada des segar, la tonada de 1'emblanquinar,...

 

Passem ara a parlar dels balls. E1 ball tradicional, anomenat també a Mallorca ball de bot, comprèn una sèrie de balls profans , sense coreografia i oberts a la participació de tothom. Aquests son:

1- La mateixa: es un ball exclusiu de Mallorca que, si bé està estès per tota l’illa és especialment practicat a la zona de Llevant.

2- La jota: es un dels balls més populars i està present tant a Mallorca com a Menorca.

3- E1 bolero: es el mes famós dels balls mallorquins. També es balla a Menorca.

4- El fandango: Es tracta d'un ball que gairebé havia desaparegut a Mallorca i que per contra es mantingué molt viu a Menorca. Actualment, i gràcies a les tasques de recuperació fetes per diferents grups musicals i de ball de bot, és un ball totalment normalitzat i present a qualsevol grup.

5- La balanguera: es un ball rodó, originari de Catalunya, amb caràcter infantil i que a la zona del llevant mallorquí es balla en ocasió de les matances. Actualment es balla també a la plaça.

6- E1 ball de pagès: amb aquest nom es coneix a Eivissa i Formentera un conjunt de dues danses, sa curta i sa llarga.

Trobam també tota una sèrie de danses rituals que es ballen en diferents localitats de Mallorca. Aquestes son: les àguiles, els cossiers, Sant Joan Pelós,es Cavallets, els Indis i els Moratons.

Parlem ara un poc dels instruments. Aquests els podem agrupar en famílies:

1- Vent: flauta, flaüta, xeremies, xeremia eivissenca, flabiol, Flabiol de Sant Joan.

2- Corda: violi, guitarra, guitarró. bandúrria. llaüt.

3- Percussió: tamborino,  ferreguins, canya. ossos, guitarreta d'ossos, rasquet, ximbomba, botella, pandero. castanyetes,...

Des de 1'Estol de Tramuntana treballam per fomentar la nostra música, balls i instruments. També duim a terme tot una feina de recerca i investigació pel que fa a la indumentària dels nostres avantpassats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On the Balearic Island we find a lot of popular music and dances. We can start with the music, it can be vocal or instrumental.

Speaking of vocal music is the same to speak about songs. Tradiconal songs were sang a “cappel.la” without music, or with percussion instruments. There are some differents types:

-Children songs: these ones use to be associate to games, like: Dit per a dit.

-The ballads: are songs with strophic structure that tell supposed historic events. For example: The Sailor Legend, The City of Neaple, ...

-The “codolades”: are songs with strophe structure with ironic and local tematic text. For example: En Pep Gonella, Ton pare no té nas, ...

-Religion songs: the most famous is the Sibil.la, plain song glossed that tells part of the Apocalypse book. The singer is called “sibil.ler” and is a young man dressed like a woman taking a sword and performing the Eritrea sibil.la, during the Chirstmas Mass.

-The tunes: there are two different types: the work tunes, song during the work on the fields, and the festivity tune kind of responsory song accompanyied with the ximbomba.For example: la tonada des batre, la tonada des segar, la tonada de 1'emblanquinar,...

 

Dances: Tradicional dance, named in Mallorca “ball de bot” too, has several profane dances, without choreography and opened to everybody participation. These are:

1- The “mateixa”: Exclusive dance of Mallorca, specially practiced at the east part of the Island, but is widspread all around the island.

2- The “jota”: Is one of the most popular dances and is present in Mallorca and Menorca.

3- The “bolero”: The most famous of the mallorquin dances. It’s danced in Menorca, too.

4- The “fandango”: A dance that was almost disappeared in Mallorca, but in Menorca had kept alive. Nowadays, and thanks to the recovery work of differents music and dance groups, this dance is totally recuperated and present in any group.

5- The “balanguera”: Is a circle dance, original of Catalonia, with infantile character, still danced in family slanghtering of pigs. Nowadays is danced, too, at the squares.

6- The “ball de pagès”: well known in Eivissa and Formentera, are two different dance, the “short” and the “long” one.

We find several ritual dances all over Mallorca. These are: les àguiles, els cossiers, Sant Joan Pelós,es Cavallets, els Indis i els Moratons.

A few words about the instruments. They can be grouped in families:

1- Wind: flute, corn pipe, corn pipe from Eivissa, sheperd flute, flogedet of Sant Joan.

2- Rope: violin, guitar, mandoline, lute.

3- Percussion: samall tambors, tambors, canes bones,  bones guittars, bottle, tomborne, castanets,...

From Estol de Tramuntana we work to fomment our music, dances and instruments. Also we search and investigate the old costumes of our ancestors.

   
   

estoltramuntana@gmail.com   Copyright ©  [ www.cuinant.com  ]. Reservats tots els drets.
Revisat el: 17-10-2009 09:00:00.